Những hạn chế trong kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội

kiểm soát thủ tục hành chính

Đoàn kiểm tra của UNBD TP Hà Nội vừa phát đi Thông báo số 23, với kết quả kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở Xây dựng.

Theo thông báo, lãnh đạo Sở Xây dựng đã chú trọng và chỉ đạo việc ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, điều hành và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 5/2023, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND Thành phố phê duyệt 09 Quyết định công bố danh mục TTHC mới, được ban hành/sửa đổi/bổ sung, và Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Những hạn chế trong kiểm soát thủ tục hành chính

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông như được quy định trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC đã được tiến hành, bao gồm 01 Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở và 01 chuyên viên thuộc Văn phòng Sở.

Đơn vị đã thực hiện việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho lãnh đạo và cán bộ công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở, cũng như cán bộ công chức các đơn vị trực thuộc đang thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC, đây là hoạt động được đơn vị thực hiện hàng năm.

kiểm soát thủ tục hành chính

Việc kiểm tra và công bố thủ tục hành chính, hướng dẫn phản ánh và kiến nghị đã được Sở Xây dựng thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, theo thông báo, Sở Xây dựng vẫn gặp một số thiếu sót và hạn chế.

Cụ thể, trong việc trình công bố thủ tục hành chính, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND Thành phố ban hành các Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc trình công bố này vẫn chậm và không tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 02/2017 của Văn phòng Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã trình UBND Thành phố nhiều Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, một số Quyết định do Sở đề xuất và trình UBND Thành phố ban hành vẫn chậm hơn quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Sở Xây dựng đã công bố danh mục thủ tục hành chính, nhưng chưa cập nhật nội dung thủ tục theo danh mục mới được công bố. Sở đã tham mưu việc rà soát và đánh giá các thủ tục hành chính, xây dựng quy chế và quy trình liên thông thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, việc xây dựng quy chế phối hợp và liên thông các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng chưa đáp ứng đúng thời gian và tiến độ mà UBND Thành phố đã giao.

Việc tham mưu và trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố nội bộ các thủ tục hành chính vẫn chậm và không đảm bảo về thời hạn và tiến độ theo kế hoạch của UBND Thành phố.

Sau kiểm tra 51 hồ sơ giải quyết TTHC, đoàn kiểm tra đã xác định một số hạn chế và thiếu sót. Trong việc tuân thủ quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC, một số hồ sơ vẫn thiếu thông tin đầy đủ trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết theo quy định. Một số TTHC còn thiếu hoặc thừa thành phần hồ sơ.

Đoàn kiểm tra đã kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành rà soát và rút kinh nghiệm từ những tồn tại và hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC như được đề xuất trong thông báo.

Đồng thời, đề nghị rà soát, xử lý và giải quyết hoàn toàn các hồ sơ TTHC đang chậm trễ đối với công dân và tổ chức. Đảm bảo thực hiện quy định về việc xin lỗi công dân và tổ chức khi cần thiết.

Cần chủ động rà soát và nghiên cứu xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC đối với các trường hợp TTHC yêu cầu ý kiến từ nhiều đơn vị và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng giải quyết TTHC trong lĩnh vực Xây dựng để trình UBND Thành phố phê duyệt.

Đặc biệt, kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Ban Thi đua khen thưởng, dựa trên nội dung kết luận trong thông báo này, đưa vào đánh giá và bình xét thi đua trong năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0834149999
icons8-exercise-96 chat-active-icon