Những thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội

Những thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội

Luật Nhà ở năm 2014 đã rõ ràng quy định rằng các doanh nghiệp và hợp tác xã được phép sử dụng đất một cách hợp pháp và phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở. Điều kiện cần để trở thành chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn và tuân thủ quy định pháp luật.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Nhà ở năm 2014, đất dùng để phát triển nhà ở xã hội bao gồm: a) Đất được Nhà nước giao để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, hoặc bán; b) Đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng nhà ở cho thuê; c) Diện tích đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư phải dành để xây dựng nhà ở xã hội, theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này; d) Đất ở hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân dùng để xây dựng nhà ở xã hội.

Những thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội

Ngoài ra, tại điểm c khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở cũng nêu rõ rằng nếu doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, và có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội, thì họ có thể được giao làm chủ đầu tư cho dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Thêm vào đó, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP tại khoản 7 Điều 1 nêu rõ một số quy định khác. Trong đó, điểm b) đề cập đến trường hợp được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở, sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư. Điều kiện để đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội là nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, cùng với việc xác định nhà đầu tư đó là chủ đầu tư cho dự án xây dựng nhà ở xã hội trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Những thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội

Ngoài ra, Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng cũng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, cũng như Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có quy định về các vấn đề liên quan:

  1. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở, nhà đầu tư muốn đăng ký làm chủ đầu tư cho dự án này phải đáp ứng yêu cầu về chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.
  2. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Điều này áp dụng đối với nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, như được quy định tại khoản 1 cùng Điều này.

Những thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội

Vì vậy, theo luật pháp về nhà ở, khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện có quyền sử dụng đất hợp pháp và phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở như quy định tại điểm c khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014, cơ quan có thẩm quyền sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư và đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, với yêu cầu nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

>>> Màu sơn nhà đẹp 2023: Xu hướng và gợi ý cho ngôi nhà tươi mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *