Xử phạt lỗi sử dụng nhà, đất để cho mượn, cho thuê không đúng quy định

Xử phạt lỗi sử dụng nhà, đất

Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 19/7/2023 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội:

Theo kế hoạch này, Thành phố Hà Nội sẽ tăng tốc độ sắp xếp lại, giải quyết các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Mục tiêu đến năm 2025 là hoàn thành việc sắp xếp lại, giải quyết 100% các cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc quản lý, sử dụng và thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Xử phạt lỗi sử dụng nhà, đất để cho mượn, cho thuê

Thành phố cũng sẽ tập trung cao độ nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để từng bước thực hiện nền nếp và thống nhất, đồng thời góp phần tiết kiệm, chống lãng phí và tạo nguồn tài chính phục vụ các nhiệm vụ chi quan trọng, thiết yếu của ngân sách nhà nước theo quy định.

Xử phạt lỗi sử dụng nhà, đất

Đồng thời, Thành phố Hà Nội sẽ kiên quyết điều chỉnh và xử lý kịp thời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản công. Thành phố sẽ giải quyết triệt để tình trạng nhà, đất không được quản lý và theo dõi, cũng như việc sử dụng sai mục đích, lãng phí, vi phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, hoặc để hoang hóa.

>>> Tại sao lựa chọn sơn nhà trọn gói?

Để thực hiện công việc này đúng mức, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và UBND các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố sẽ khẩn trương, đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết triệt để việc kê khai hồ sơ nhà đất, kiểm tra hiện trạng, đề xuất phương án và phê duyệt các phương án. Họ sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng nhà đất sau khi phương án sắp xếp đã được phê duyệt, theo quy định pháp luật về quản lý tài sản công, đất đai và các pháp luật liên quan.

Xử phạt lỗi sử dụng nhà, đất

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất do các đơn vị xây dựng.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý và sử dụng cơ sở nhà, đất phải tuân thủ quy định về kê khai, báo cáo. Họ sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố nếu vi phạm việc sử dụng nhà, đất bằng cách cho mượn, cho thuê, hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết hoặc sử dụng sai mục đích và các hình thức khác không đúng quy định.

Nguồn: Báo Xây Dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *